การศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์ชญ จันทร์ผ่อง, กีรติ ด่านสัมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกรองอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกรองฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ประกอบด้วยแผ่นกรองซึ่งทำมาจากเส้นใย หรือวัสดุทดแทน เมื่อใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่งก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ หรือทำความสะอาดมัน เนื่องจากประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศที่ลดลงเนื่องจากการสะสมของสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ในการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศนั้นไม่สามารถทำได้กับแผ่นกรองอากาศบางประเภท เราจึงได้เลือกใช้แผ่นกรองอากาศที่มีคุณสมบัติที่สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้ เราจึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยน้ำ ดังนี้ ตอนที่ 1 การศึกษามุมที่เหมาะสมของน้ำที่กระทำกับแผ่นกรองอากาศในแนวดิ่งในการฉีดพ่นน้ำเพื่อทำความสะอาด พบว่ามุมที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดคือ 90 องศา โดยสามารถกำจัดฝุ่นบนแผ่นกรองได้ร้อยละ 90.714 ตอนที่ 2 การศึกษาความเร็วที่เหมาะสมของน้ำในการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ พบว่าความเร็วของน้ำที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศคือ 1.8 เมตรต่อวินาที โดยสามารถกำจัดฝุ่นบนแผ่นกรองได้ร้อยละ 85.833 ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานซ้ำของแผ่นกรองอากาศที่หลังผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำ เราพบว่าการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยน้ำที่ความเร็ว 1.8 เมตรต่อวินาทีจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการนำมาใช้งานซ้ำหลังจากการทำความสะอาด การใช้น้ำที่มีความเร็ว 1.0 เมตรต่อวินาทีจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยสามารถดักจับฝุ่นได้ร้อยละ 99.954 ของปริมาณเดิมที่ทำได้