การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร ศิรประภาพงศ์, อรจิรา อาจารพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของเปลือกส้มโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารดูดซับยิ่งยวด (SAPs) จากเปลือกส้มโอทดแทนวัสดุสังเคราะห์ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ทำให้ SAPs จากเปลือกส้มโอมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำมากที่สุด มีขั้นตอนการดำเนินงานคือ นำเปลือกส้มโอไปแช่กรด เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำไปต้มจนน้ำระเหยไปจนหมด แล้วนำไปตากแดด โดยแบ่งระยะเวลาในการตากแดดของ SAPs ออกเป็น 5 ระยะ คือ 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน และ 5 วัน เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ SAPs มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำมากที่สุด จากนั้นนำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อน แล้วนำไปปั่นจนเป็นผง หลังจากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยนำ SAPs ที่ได้จากการตากแดด 5 เวลาในปริมาณที่เท่ากันมาเติมน้ำในปริมาณที่เท่ากันแล้วตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำไปชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณหาค่าร้อยละของประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ พบว่า SAPs ที่ตากแดด 5 วันจะสามารถกักเก็บน้ำได้มากที่สุด แต่เมื่อลดจำนวนวันที่ตากแดดลง พบว่าไม่มีผลต่อการกักเก็บน้ำใน SAPs อย่างมีนัยสำคัญ