ศึกษาการเปลี่ยนสีของเลือดด้วยอินดิเคเตอร์จากดอกเข็ม(เลือดสัตว์)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทพงศ์ กิมไพ, ชญาภา พริ้มพลาย, จิรกานต์ ทับทิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริษา ศรีดวงใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เลือดเป็นหนึ่งในวัตถุพยานที่สำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไปการพิสูจน์เลือดมีด้วยกันหลากหลายวิธีเช่น การใช้สารbluestar, สารluminol และสารphenolfthalenen การใช้สารphenolfthalene มาเป็น

อินดิเคเตอร์สำหรับตรวจสอบเลือดเป็นไปได้ง่าย แต่เนื่องจากสารphenolfthalene เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงศึกษาอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติที่สกัดด้วยดอกเข็ม อินดิเคเตอร์จากดอกเข็มสามารถเปลี่ยนสีสารละลายเบสที่มีช่วงpH 6.8-7.2 เนื่องจากเลือดมีช่วงpH 7.2-7.4 เมื่อทำการทดสอบอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติกับความเข้มข้นของเลือดที่แตกต่างกันจะเกิดการเปลี่ยนสีของเลือดได้มาเป็นแถบสี เพื่อทำนายตัวอย่างเลือดเป็นไปตามที่สันนิษฐานหรือไม่ และนำไปสู่การหาตัวคนร้ายต่อไป ดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ในการทดสอบการเปลี่ยนสีของเลือดที่แต่ละความเข้มข้นได้