ศึกษาการเจริญเติบโตและความสามารถในการบำบัดนำ้เสียชุมชนของสาหร่าย Chlorella

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธริน นูมหันต์, มนัญชยา มุทธาธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทวัน ศรชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเจริญเติบโตและความสามารถในการบำบัดนำ้เสียของสาหร่าย Chlorella โดยเปรียบเทียบจาก สาหร่ายที่เพาะปลูกแบบปกติและสาหร่ายที่เพาะปลูกโดยใช้นำ้เสีย ซึ่งการเจริญเติบโตเราจะวัดโดยใช้เครื่องspectrophotometer และการบำบัดนำ้เสียเราจะวัดจาก parameter ของคุณภาพนำ้ ซึ่งเราคิดจะต่อยอดโดยวัดค่าของโปรตีนในสาหร่ายด้วย เนื่องจากสาหร่ายChlorella มีประโยชน์ในการเลี้ยงไรแดง และสิ่งที่ไรแดงได้รับจากสาหร่ายมากที่สุดก็คือโปรตีน