ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเฟรนช์ฟรายตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรีธร กาญจนพานิชย์, นิรชา น้ำใจเย็น, อนิสสรา เพชรศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ, ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เฟรนช์ฟราย(French fries) ทำมาจากมันฝรั่งที่นำมาหั่นเป็นลักษณะแท่งๆและนำมาทอดจนมีสีเหลืองกรอบ เฟรนช์ฟรายเป็นอาหารของชาวยุโรปและชาวอเมริกันที่ได้รับความนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งเมื่อนำเฟรนช์ฟรายไปทอดแล้วหลังจากทอดเสร็จ เฟรนช์ฟรายจะมีลักษณะทางกายภาพคือ มีรสชาติมันและเค็ม กรอบนอกนุ่มใน มีสีเหลืองทองน่ารับประทาน แต่เมื่อตั้งเฟรนช์ฟรายทิ้งไว้สักพัก เฟรนช์ฟรายจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คือจะมีสีเหลืองซีดไม่เป็นสีเหลืองทองเหมือนในช่วงแรก คือจะมีลักษณะแข็งขึ้น ความกรอบลดลงหรือมีความเหนียวเพิ่มขึ้น และอาจจะมีความรู้สึกถึงการอมน้ำมันที่มากกว่าช่วงที่ทอดเสร็จใหม่ๆ ซึ่งจากการสังเกต เมื่อเฟรนช์ฟรายวางทิ้งไว้ตามสถานที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันนั้น จะทำให้เฟรนช์ฟรายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทั้งความแข็ง ความเหนียว สี และปริมาณน้ำมัน ที่แตกต่างกัน จากการสังเกตนี้ทำให้คณะผู้จัดทำเห็นว่าความชื้นและอุณหภูมิที่แตกต่างกันนั้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของเฟรนช์ฟราย เพื่อให้ผู้ที่บริโภคเฟรนช์ฟรายที่อยู่บริเวณความชื้นและอุณหภูมิในขณะนั้น ได้เลือกรับประทานเฟรนช์ฟรายตามความพึงพอใจในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ เฟรนช์ราย ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเฟรนช์ฟรายตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่จะทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพของความแข็ง ความเหนียว สี และปริมาณน้ำมัน ซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกับอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันที่ช่วงเวลาทุกๆ15 นาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

สมมติฐานของการศึกษา

อุณหภูมิสูงทำให้เฟรนช์ฟรายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้ช้ากว่าอุณหภูมิต่ำ ความชื้นที่ 50% ทำให้เฟรนช์ฟรายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพช้ากว่าความชื้น 80%

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเฟรนช์ฟรายที่อุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันตามเวลาที่เปลี่ยนแปลง

ตัวแปรของการศึกษา

ตัวแปรต้น: เฟรนช์ฟราย เวลา อุณหภูมิ และความชื้น

ตัวแปรตาม: การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเฟรนช์ฟราย

ตัวแปรควบคุม: ขนาดของเฟรนช์ฟราย ยี่ห้อเฟรนช์ฟราย เวลาในการทอด อุณหภูมิในการทอด ปริมาณน้ำมัน ชนิดน้ำมันในการทอดเฟรนช์ฟราย การพลิกเฟรนช์ฟรายขณะทอด

ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเฟรนช์ฟราย ยี่ห้อ Big C วิเคราะห์ค่าสี แรงดึง ความงอ น้ำหนักของเฟรนช์ฟราย และปริมาณน้ำมัน ทำการทดลองที่อุณหภูมิ 25 , 27 , 29 และ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นที่ 50% , 60% 70% และ 80%