ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากรากโล่ติ๊นและกลอยเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียวในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัชญา สุนทรส, เบญจพร พลศรี, ทนตวรรณ คชขันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์, วราภรณ์ แสงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากรากโล่ติ๊นและกลอยเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียวในนาข้าว จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชแต่ละชนิดกับสารสกัดสะเดาในท้องตลาดที่มีผลต่อการกำจัดเพลี้ยในนาข้าว โดยมีสมมติฐาน คือสารสกัดจากรากโล่ติ๊นมีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยได้มากกว่าสารสกัดจากหัวกลอย ตัวแปรต้นที่ศึกษา คือ สารสกัดจากกลอย รากโล่ติ๊น และสารสกัดสะเดาที่ใช้กำจัดเพลี้ย / ชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด/ชนิดของเพลี้ย ซึ่งการศึกษาได้แบ่งทดลองเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การศึกษาลักษณะภายนอกและวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียว 2.เลี้ยงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจากแม่พันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 3.การสกัดรากโล่ติ๊นและหัวกลอย 4.ศึกษาการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และ 5.ศึกษาการกำจัดเพลี้ยจักจั่นสีเขียว