การปรับใช้สัญญาณเอ็คโคโลเคชั่นกับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรดา เทียนเงิน, ปสุตา ทองสุขดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิคุณ จันทโยธี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเราพบว่าผู้พิการทางสายตา มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการทำงาน การเรียน หรือการเข้าไปใช้ชีวิตในสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็นประกอบกับมีอุปสรรคต่าง ๆ และมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนคนทั่วไปได้

ทีมวิจัยพบว่าเวลาที่ค้างคาวเจอสิ่งกีดขว้าง อยู่ข้างหน้ามาก ๆ ก็จะหักหลบได้อย่างอัตโนมัติเพราะมีระบบการส่งสัญญาณ เอ็คโคโลเคชั่น (คลื่นเสียงสะท้อน) โดยที่ค้างคาวจะส่งเสียงออกจากทางปากและจมูกตลอดเวลา เพื่อตรวจจับความแตกต่างของสิ่งกีดขวางและรูปร่าง ระหว่างสิ่ง ๆ หนึ่ง และสามารถตรวจจับความเร็วกับทิศทางของสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ได้

เราจึงนำทฤษฎีนี้มาประยุกต์ใช้กับคนตาบอด คือ การจำลองเครื่องสัญญาณเอ็คโคโลเคชั่นขึ้นมาให้กับผู้พิการทางสายตา โดยเครื่องสัญญาณนี้จะส่งสัญญาณคลื่นเสียงสะท้อนไปตรวจจับสิ่งกีดขวาง โดยเสียงจะเดินทางในคลื่น เมื่อเสียงไปกระทบกับสิ่งกีดขวาง เสียงจะสั่นสะท้อนกลับมาในทางอากาศคล้ายๆกับการกระเพื่อมของน้ำเวลาโยนก้อนหินลงน้ำและเมื่อคลื่นถึงหูเรานั้นจะตีความเสียงโดยใช้สมอง ผู้พิการทางสายตาจะจินตนภาพขึ้นมาว่าสิ่งกีดขวางและสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นคืออะไร ทิศทางไปทางไหน ความเร็วมีขนาดเท่าไหร่ความถี่ของคลื่นจะเป็นตัวกำหนดระดับเสียงที่เราได้ยิน ทำให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้และมองเห็นสิ่งต่าง ๆ โดยใช้จินตนภาพของตัวเอง