ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันพืชทอดซ้ำจากชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรรศศร เจียรนัยขจร, ทิพย์นารี ปัตทวีคงคา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง, ทิพย์อนันต์ โพธะกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำมันพืชมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันมาก เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงอาหาร ซึ่งในธุรกิจอาหารนั้นส่วนมากจะนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะสร้างชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำจากความเข้มแสงที่ส่องผ่านน้ำมันมาตกกระทบที่ ZX-LDR โดยใช้ชุดอุปกรณ์ IPST-MicroBOX และการเขียนโปรแกรม AVR Studio 4 ด้วยการหาค่ามาตรฐานของน้ำมันพืชที่ผ่านการทอดซ้ำจำนวนครั้งต่างๆ ได้แก่ น้ำมันพืชที่ยังไม่ผ่านการทอด , น้ำมันพืชที่ผ่านการทอดแล้ว 10 ครั้ง , 20 ครั้ง , 30 ครั้ง , 40 ครั้ง , 50 ครั้ง , 60 ครั้ง และมากกว่า 60 ครั้ง จากชุดอุปกรณ์หาค่ามาตรฐานของน้ำมันพืช เพื่อนำค่ามาตรฐานไปตั้งค่าในชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำ

จากการทดลองพบว่าค่ามาตรฐานของน้ำมันพืชที่ยังไม่ผ่านการทอด , น้ำมันพืชที่ผ่านการทอดแล้ว 10 ครั้ง , 20 ครั้ง , 30 ครั้ง , 40 ครั้ง , 50 ครั้ง , 60 ครั้ง และมากกว่า 60 ครั้ง มีค่าเท่ากับ 283, 155, 101, 75 , 58 , 39, 10 และ 2 ตามลำดับ และตัวเครื่องตรวจสอบคุณภาพได้โดยประมาณเท่านั้น เพราะตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำมันมีหลายประการ เช่น อาหารที่ใช้ทอด วัตถุดิบที่นำมาผลิตน้ำมันพืช หรือวิธีการทอด ดังนั้นแค่ความเข้มแสงที่ส่องผ่านน้ำมันเพียงอย่างเดียว อาจบอกถึงคุณภาพที่แน่นอนไม่ได้ แต่คาดว่าจะสามารถพัฒนาต่อได้