Hamburger จากแมลงแปรรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา มหาธนเศรษฐ์, โนรี สมบรูณ์ผล, ศศิฏฐ์ ดวงดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันความต้องการโปรตีนมีจำนวนมาก แต่พื้นที่สำหรับการเกษตรและปศุสัตว์มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งการเจริญเติบโตของสัตว์เช่นหมู วัว นั้นต้องใช้เวลาที่นาน การพัฒนาแหล่งโปรตีนดั่งเดิมพร้อมด้วยการพัฒนาแหล่งโปรตีนชนิดใหม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญการ บริโภคแมลงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากแมลงมีวัฏจักรวงจรชีวิตการเจริญเติบโตแบบไข่ มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วตลอดทั้งปี และยังพบว่าในแมลงมีโปรตีนที่สูง และสารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างไรก็ตามการบริโภคแมลงยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรนัก ผู้จัดทำจึงแปรรูปแมลงให้เป็นเนื้อเบอเกอร์โดยแมลงจะถูกนำมาผสมกับเนื้อหมูกลายเป็นเนื้อไฮบริด เนื้อไฮบริดที่มีส่วนผสมจากเนื้อหมูและแมลงชนิดต่างๆถูกนำมาให้ความร้อนด้วยการต้ม นึ่ง อบ และไม่ผ่านกระบวนการใดเลย เพื่อศึกษาความสามารถในการอุ้มน้ำ คุณสมบัติของเนื้อสัมผัส คุณค่าทางอาหาร อีกทั้งยังมีการทดสอบคุณค่าทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้ยังศึกษาเนื้อที่มาจากเนื้อหมูล้วนเช่นกัน