การออกแบบระบบการควบคุมกล้องดิจิตอลบนหุ่นยนต์ Arduino เพื่อใช้ในการสำรวจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ รักอก, กษิดิศ บุญมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การออกแบบระบบการควบคุมกล้องดิจิตอลบนหุ่นยนต์ Arduino เพื่อใช้ในการสำรวจ