การเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายตะกั่วที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วของใบไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัตนันท์ คงสุขวัฒนากูล, ฐานิดา วัฒนะนุพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนักในปัจจุบัน

ทำให้คณะผู้จัดทำโครงงานคิดหาวิธีลดปริมาณตะกั่วในน้ำโดยใช้วัสดุดูดซับที่พบได้ง่ายในท้องถิ่น คือ

ไผ่ ซึ่งจะใช้ส่วนใบของไผ่ โดยออกแบบขั้นตอนการทดลองเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นตอนการเตรียมพืช

ขั้นตอนเตรียมสารละลาย และขั้นตอนทดสอบประสิทธิภาพ ในขั้นตอนแรก นำใบไผ่ไปล้างให้สะอาด

ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปปั่น แล้วตากแดดให้แห้ง ขั้นตอนเตรียมสารละลาย โดยนำผสมสารละลายเลด

  1. ไนเตรทความเข้มข้น 2000, 1000, 500, 250 ppm ความเข้มข้นละ 100 ลูกบาสก์เซนติเมตร

ผสมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ ความเข้มข้น 4000 ppm 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นชุดควบคุม คือ

การนำสารละลายเลด(II)ไนเตรตที่ความเข้มข้น 2000, 1000, 500, 250 ppm ใส่บีกเกอร์

บีกเกอร์ละ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วนำมาทำปฏิกริยากับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร

และชุดทดลองดูดซับ คือ การนำสารละลายเลด(II)ไนเตรตที่ความเข้มข้น 2000, 1000, 500, 250

ppm ใส่บีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร หลังจากนั้นใส่ใบไผ่ที่ผ่านการปั่นและตากแห้งแล้ว 0.5 กรัม

แช่ทิ้งไว้4ชั่วโมง จากนั้นกรองเอาใบไผ่ออก แล้วนำสารละลายเลด (II)

ไนเตรทที่ผ่านการแช่ไผ่มาทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร

กรองตะกอนด้วยกระดาษกรองปล่อยให้แห้ง 24 ชม. และ

ขั้นตอนการบันทึกและเปรียบเทียบผลการทดลอง คือ

นำกระดาษกรองที่แห้งแล้วไปชั่งบนเครื่องชั่งดิจิตอล2 ตำแหน่งแล้ว บันทึกผลการทดลองที่ได้

แล้วสรุปผลการทดลองทั้งหมด

จากการทดลองพบว่า ใบไผ่มีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น 2000 ppm คือ ดูดซับได้ 0.370 กรัม