การเปรียบเทียบการดูดซับโลหะหนักของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังและฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริสรา ชลคุป, ชนัญญา แจ้งชัดใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบการดูดซับโลหะหนักของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังและฟางข้าว มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังและฟางข้าวและเพื่อศึกษาและนำมาเปรียบเทียบ โดยมีการทดลอง ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียม carboxymenthyl cellulose จากฟางข้าว ขั้นตอนที่ 2 ทำการสังเคราะห์ carboxymenthyl cellulose hydrogel ขั้นตอนที่ 3 การวัดประสิทธิภาพการดูดซับของไฮโดรเจลที่สังเคราะห์ขึ้น ขั้นตอนที่ 4 การวัดการคืนสภาพของไฮโดรเจลที่สังเคราะห์ขึ้น จากผลการทดลองพบว่า ไฮโดรเจลที่สังเคราะห์จากฟางข้าวสามารถดูดซับโลหะหนักได้ดีกว่าไฮโดรเจลที่สังเคราะห์จากแป้งมันสำปะหลัง