การเปรียบเทียบความเข้มข้นของเอธานอลที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกเพศผู้ของข้าวโพดฝักอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภวิษย์พร อภิสิทธิวาสนา, ภูริชญา ลิ้มมัทวาภิรัติ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ, เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบความเข้มข้นของเอทานอลที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกเพศผู้ของข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเปรียบเทียบตัวทำละลายที่เป็นเอทานอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กันที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกเพศผู้จากข้าวโพดฝักอ่อนโดยแบ่งสกัดด้วย 2 วิธี คือ การหมักด้วยเอทานอลที่ความเข้มข้น 3 ระดับ ได้แก่ ความเข้มข้นร้อยละ20, 50 และ 95 และการให้ความร้อนในน้ำกลั่น

จากนั้นนำไปวิเคราะห์ผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้กรดแอสคอร์บิกเป็นสารมาตรฐาน(EC50เท่ากับ 14.60 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) สารสกัดด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด คือ IC50เท่ากับ 197.91 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และจากการตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤษเคมีของสารสกัดดังกล่าวพบว่า สารสกัดประกอบด้วยสารประกอบ steroids, alkaloids, terpenoids, flavonoids และ tannins ในปริมาณที่สูงกว่าสารสกัดชนิดอื่น ส่วนการศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดด้วยเทคนิครงคเลขผิวบาง(TLC) พบว่าสารสกัดทุกชนิดไม่มี gallic acid และ quercetin เป็นองค์ประกอบ