การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกรักในการไล่ยุงลายบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวินันท์ จันทร์อิน, นวรัตน์ โสมแผ้ว, เบญญาภา ระภูเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์, อนุทิน พยุงวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคติดต่อจากแมลงมากขึ้น โดยเฉพาะไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค และพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นทุกปี

ในการควบคุมดูแลการระบาดนั้นมักใช้สารเคมีจำพวก DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) ซึ่งสามารถไล่ยุงและแมลงได้เป็นอย่างดี แต่มีผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์และกระทำต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มากขึ้นคือทำให้ยุงมีการต่อต้านยาเพิ่มขึ้น

คณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดหาสิ่่งที่จะช่วยป้องกันจากยุงลาย และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไม่เป็นสารเคมีที่จะตกค้างในสิ่งแวดล้อมทำลายระบบนิเวศ นั่นก็คือ สารสกัดจากดอกรัก จากงานวิจัยของ(Dhivya R*,Manimegalai K,2013) โดยจะสกัดหยาบดอกรัก แล้วนำมาละลายในตัวทำละลายเอทานอล ให้ได้ความเข้มข้นแตกต่างกันคือ 2.5, 5, 10เพื่อหาความเข้มข้นที่ดีที่สุดในการไล่ยุงลาย โดยใช้ชุดทดสอบ Excito-Repellency assay