การศึกษาประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์จากหญ้าขจรจบในการยับยั้งเชื้อรา colletotrichum gloeosporioides Penz. สาเหตุการก่อโรค Anthracnose ในผลฝรั่งในห้องปฏิบัติการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพร คนหาญ, ณภัทร ภูเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อทดสอบความสามารถของเชื้อราแอนโดไฟท์จากหญ้าขจรจบในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotricum gloesporiods Penz. ในห้องปฏิบัติการ