การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักปวยเล้งเเละชาเขียวในการยับยั้งการเเบ่งเซลล์เเละการชักนําให้เกิดการตายเเบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลจีนัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมลวรรณ ศรีบรรเทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในหนึ่งปีมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเเล้วเสียชีวิตไปมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปีโดยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีโลจีนัส โครงงานนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งเซลล์และการชักนำการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลจีนัสด้วยสารสกัดจากผักปวยเล้งและชาเขียว โดยจะทำการทดสอบในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลจีนัส ชนิดU937(Acute Myeloid Leukemia) และชนิดK562(Myelogenous Leukemia) ในสารสกัดจากผักปวยเล้งและชาเขียวที่ความเข้มข้นต่างๆ(0,20,60,80,100) และหาปริมาณเซลล์ที่รอดชีวิตด้วยวิธี XTT assay คำนวนหารค่าการมีชีวิตรอดเป็นเปอร์เซ็นและนำมาหาค่าทางสถิติ จากนั้นหาความเข้มข้นของสารสกัดจากผักปวยเล้งและชาเขียวที่สามารถยังยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลจีนัสแบบ U937 และ K562 ได้ 50%(IC50) ที่สารสกัดจากผักปวยเล้งและชาเขียวสามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์และการชักนำการตายแบบ apoptosis โดยอัตราการตายขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัสสารและความเข้มข้นของสารสกัด