การเปรียบเทียบการยืดหยุ่นของแผ่นฟิล์มถนอมอาหารที่สกัดเซลลูโลสจากเปลือกกล้วยสุก และดิบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา ตุ้มจงกล, จันทกานต์ สนน้อย, เทพเจริญ บุญเบ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ, มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยืดหยุ่นแผ่นฟิล์มถนอมอาหารที่สกัดเซลลูโลสจากเปลือกกล้วยสุกและดิบ เป็นการศึกษาความสามารถในการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกกล้วยสุกและดิบ เปลือกกล้วยเป็นเศษเหลือทางการเกษตร นอกจากจะมีประโยชน์นอกเหนือจากทางกายภาพแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์ทางเคมีได้ ผู้จัดทำได้นำเปลือกกล้วยทั้งสุกและดิบมาสกัดเซลลูโลส โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดเซลลูโลสจากเปลือกกล้วย แล้วขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ฟิล์มถนอมอาหาร ใช้วิธีการทดลอง โดยนำเปลือกกล้วยสุกและดิบไปตากแดดจัดให้แห้ง หาความชื้นของเปลือกกล้วย แล้วต้มเปลือกกล้วยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ นำเซลลูโลสที่ได้มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง จะได้เซลลูโลสที่มีลักษณะเป็นเยื่อแห้ง จากนั้นนำเยื่อแห้งมาบดละเอียด ร่อนด้วยตะแกรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร จะได้เซลลูโลสที่มีลักษณะเป็นผง นำผงเซลลูโลสที่ได้ไปแปรให้เป็น CMC โดยทำปฏิกิริยากับ กรดคลอโรอะซิติก(C_2 H_3 ClO_2 ) ในไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และ 40% โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เวลา 3.5 ชั่วโมง หลังจากนั้นรินส่วนที่เป็นของเหลวออก นำส่วนที่มีลักษณะหนืดคล้ายเจลมาเติมด้วยสารละลาย 70% เมทานอล แล้วทำให้เป็นกลางด้วยสารละลาย 90% กรดซิติก (C_6 H_8 O_7 ) ทดสอบความเป็นกลางด้วยกระดาษลิตมัส จากนั้นกรองเอาส่วนที่มีลักษณะหนืดคล้ายเจลออกมา ล้างด้วยสารละลาย 70% เอทานอล แต่ละครั้งแช่สารละลายทิ้งไว้ 10 นาที จึงกรองเอาส่วนที่มีลักษณะหนืดคล้ายเจล ออกมา ล้างด้วย 70% เอทานอล อีก 5 ครั้ง แล้วกรองเอาส่วนที่เป็นเจลออกมาล้างด้วยเมทานอล ทิ้งส่วนที่เป็นเจลไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง 1 คืน ผงที่ได้ คือ CMC จากเปลือกกล้วยสุก และดิบ ต่อมาเตรียมสารละลายผสม CMC โดยชั่ง CMC ผสม 3,5,7,10 กรัม เติมน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร ตามลำดับ เติมกลีเซอรอล แล้วนำไปทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มโดยเครื่อง Tape casting จากนั้นนำแผ่นฟิล์มที่ได้ไปวัดความหนา ต่อมาตัดฟิล์มตัวอย่างให้มีขนาดเท่ากันแล้วทำการทดสอบความยืดหยุ่นของแผ่นฟิล์ม และนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ