การศึกษาคุณภาพของเส้นผมจากการย้อมสีผมด้วยสารให้สีจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรพลอย ยอดใจ, ศิริลักษณ์ ต่อมหล้า, สุวิดา ไชยนาแพง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ มูลวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาคุณภาพของเส้นผมจากการย้อมสีด้วยสารให้สีจากธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาคุณภาพของเส้นผมจากการย้อมผมจากกากกาแฟ ใบเทียนกิ่ง และใบชาทองเพื่อลดการใช้สารเคมีและเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้ นำสารให้สีทั้ง 3 ชนิดมาสกัดเพื่อเอาสี และนำมาทดลองย้อมกับผมแต่ละมัด โดยทิ้งไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำความสะอาด เปรียบเทียบสี คุณภาพ และความแข็งแรงของเส้นผม