การศึกษาค่า pH ที่มีผลต่อการสร้างกระเปาะของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิมิทา พุ่มพวง, สุธีรา อินผูก, สุภาพร ตั้งตัว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวณัฐ โพธิ์งาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีคนสนใจเกี่ยวกับพืชชนิดนี้จำนวนมาก มักพบได้ตามภูเขาหรือป่าดงดิบ ซึ่งเป็นไม้ประดับที่หายาก หากกระเปาะหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีการเจริญเติบโตดี และสวยงาม จะทำให้ราคาของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสูงขึ้นด้วย ทำให้เกิดอาชีพการขายต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงอย่างมากมาย ซึ่งในปัจจุบันการจะช่วยให้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสร้างกระเปาะนั้นมีการพึ่งสารเคมีที่ไปเปลี่ยนแปลงดินที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้ ผู้จัดทำได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลจากร้านขายไม้ประดับ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าในการสร้างกระเปาะของหม้อข้าวหม้อแกงลิงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือ ค่า pH ของดินที่มีความเป็นกรด ซึ่งกระเปาะต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะสร้างเมื่อได้รับสารอาหารในดินน้อย เพื่อดักจับแมลง ดังนั้นผู้จัดทำจึงศึกษาค่า pH ที่เหมาะสมในการสร้างกระเปาะของหม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยการใส่สารละลายที่ค่าความเป็นกรด โดยมีการสังเกตและวัดการเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ไวกิ้ง ในดินที่มีค่า pH ในช่วงต่างๆ ระหว่างเดือนมิถุนายน –กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวม 16 สัปดาห์ ใช้วิธีการทดลองโดยการนำสารที่มีความเป็นกรด และเบสในดิน มี 3 กลุ่มด้วยกันไปรดในดินที่มีค่า pH ต่างๆ และบันทึกผลจากจำนวนกระเปาะ วัดความสูงของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ไวกิ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้างใบจากความยาวใบ ความยาวหม้อของต้นความกว้างของด้านข้าง วัดความกว้าง