การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคในการผลิตอิฐมอญจากดินเหลือใช้จากการระเบิดเหมือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา สุภาสืบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ