ผลของสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ละชนิดต่อการเจริญเติบโตของต้นพลับพลึงตีนเป็ด (Hymenocallis Littoralis (Jacq.) Salisb.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรศักดิ์ มงคลเคหา, ภาธร เจนวาณิชย์ตระกูล, ปิยะมิตร คำธานี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาศจุฑา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลับพลึงตีนเป็ด (Hymenocallis Littoralis (Jacq.) Salisb.) เป็นพืชล้มลุกที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน หรือปลูกไว้ในอาคาร และเป็นไม้ประดับที่มีกลิ่นหอม ซึ่งการขยายพันธุ์ต้นพลับพลึงตีนเป็ดนิยมใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพราะสามารถเพิ่มจำนวนพืชได้เป็นจำนวนมาก

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นพลับพลึงตีนเป็ด ที่ใช้สูตรอาหารกึ่งแข็งที่แตกต่างกัน 7 สูตร ได้แก่

สูตรที่ 1 MS(กิตติศักดิ์,2558)

สูตรที่ 2 MS ร่วมกับ NAA (1-Naphthaleneacetic acid) 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร BA (6-Benzylanine) 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร

สูตรที่ 3 MS ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร BA 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร

สูตรที่ 4 MS ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร

สูตรที่ 5 MS ร่วมกับ NAA (1-Naphthaleneacetic acid) 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร BA (6-Benzylanine) 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร และเครื่องดื่มชูกำลังตรากระทิงแดง 100 มิลลิลิตรต่อลิตร

สูตรที่ 6 MS ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร BA 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร และเครื่องดื่มชูกำลังตรากระทิงแดง 100 มิลลิลิตรต่อลิตร

สูตรที่ 7 MS ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และเครื่องดื่มชูกำลังตรากระทิงแดง 100 มิลลิลิตรต่อลิตร