ผลกระทบของมลพิษต่อความเป็นกรด - ด่างของน้ำฝน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ชมภูธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการวัดค่าความเป็นกรดด่างในน้ำฝน ว่าฝนกรดทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งเเวดล้อมได้อย่างไร