ผลิตภัณฑ์บํารุงริมฝีปากจากน้ํามันสกัดเมล็ดยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไรวินท์ เหล่าสุวรรณ์, ศศิวิมล ยอดผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพสุดา อินทสอน, ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยพบว่ามีเกษตรกรตลอดจนผู้ที่ทำธุรกิจ

เกี่ยวข้องกับยางพาราประมาณ 1.7 ล้านครัวเรือน เนื้อที่ยืนต้นประมาณ 24.7 ล้านไร่ โดยน้ำยางพาราสามารถ

นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆนอกจากน้ำยางพารา และไม้ยางเป็นผลผลิตสำคัญแล้ว ยังมีเมล็ดซึ่ง

ไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถูกทิ้งในสวนยางพาราจำนวนมาก จากงานวิจัยพบว่าส่วนที่เป็นเนื้อในเมล็ดยางพารา

มีน้ำมันในปริมาณที่สูงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ (Georgi et al, 1932) ซึ่ง Babatunde and Pond (19876)

รายงานว่า น้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดยางพารามีองค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มตัว 13.9 เปอร์เซ็นต์ และกรดไขมันไม่

อิ่มตัว 80.5 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ของ ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า " น้ำมันเมล็ดยางพารามีกรดไขมันสำคัญทั้งโอเลอิคและไสโนเลอิคที่

ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ทั้งยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบ โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง" ดรกฤษฎา

เริ่มศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันเมล็ดยางพารา เรื่องฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical

scavenging assay, Reducing power และ Inhibition of lipid peroxidation activity พบว่ามีค่าอยู่ในระดับ

ที่ดีเมื่อเทียบกับวิตามินชี รวมถึงทดสอบความเป็นพิษของน้ำมันเมล็ดยางพาราต่อเชลล์เทียบเคียงของมนุษย์ พบว่า

มีความปลอดภัยนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ซึ่งน้ำมันเมล็ดยางพารามีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ำมันโจโจ้บา

โดยน้ำมันชนิดนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมความงาม เนื่องจากหาได้งานและมีราคาถูก

จากวิจัยที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสกัดเอาน้ำมันจากเมล็ดยางพารามาใช้เป็น

น้ำมันธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต โดยการนำเอาวัสดุเหลือ

ทิ้งทางการเกษตรมาทำให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และยังเป็นแนวทาง

ในการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสนใจต่อไป