การศึกษาการเจริญเติบโตของไรโซเบียมในขึ้นฉ่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพร โสภณคูณทอง, ศิริยาภรณ์ แพงโสดา, อัจฉริยา ใจยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาการเจริญเติบโตของไรโซเบียมในขึ้นฉ่าย ซึ่งขึ้นฉ่ายถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของประเทศไทย แต่ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนานและต้องการธาตุอาหารหลักจำพวก ไนโตรเจน เกษตรกรจึงจำเป็นต้องเติมธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารเคมีและส่งผลกระทบทำให้ดินเสีย จึงพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีชีวภาพ คือ การใช้แบคทีเรียไรโซเบียม ที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศให้เป็นแอมโมเนียซึ่งพืชสามารถใช้เป็นปุ๋ยได้ แต่ไรโซเบียมจะสามารถเจริญเติบโตได้ในพืชตระกูลถั่วเท่านั้น โดยพืชตระกูลถั่วจะหลั่งสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ หรือไอโซฟลาโวนอยด์ออกมากระตุ้นไรโซเบียมให้เข้าไปสร้างปมที่ราก ซึ่งขึ้นฉ่ายไม่ใช่พืชตระกูลถั่วและสามารถสังเคราะห์สารฟลาโวนอยด์ได้ ซึ่งการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การศึกษาการเจริญเติบโตของไรโซเบียมในขึ้นฉ่าย เป็นการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไรโซเบียมในพืชตระกูลถั่วและขึ้นฉ่าย และการศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของขึ้นฉ่ายที่ปลูกแบบปกติและปลูกร่วมกับไรโซเบียม