การศึกษาการเจริญโตของผำ โดยใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดโดยสาหร่ายเดนซ่า ธูปฤๅษี และ ผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคร เรียวสงวนวงศ์, ปภาวิน ชิวหรัตน์, ศุภชัย มุ่งจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบการบำบัดน้ำแบบบึงประดิษฐิ์โดยใช้พืชทั้ง 3 ชนิดได้แก่

สาหร่าเดนซ่า(Egeria densa) ธูปฤาษี(Typha angustifolia L.) ผักตบชวา(Eichhornia crassipes) โดยใช้ผำ (Wolffia globosa) เป็นตัวชี้วัด น้ำเสียที่ใช้เป็นน้ำเสียที่มาจากท่อระบายน้ำครงบริเวณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลับ เชียงราย โดย ใช้ ถังน้ำดื่มพลาสติกพร้อมก๊อกพลาสติกขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 4 ถัง

โดย ถังใบแรกปลูกธูปฤาษี ถังใบที่สองปลูกสาหร่ายเดนซ่า ถังใบที่สามปลูกผักตบชวา ถังใบที่สี่ปลูกพืชทั้งสามชนิด จากนั้นก็สังเกตุผลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นก็นำน้ำที่ได้ไปเลี้ยงผำเป็นเวลา4สัปดาห์ จากน้ำนำผำที่ได้ไปส่องกล้องจุลทรรศเพื่อสังเกตดารเจริญเติบโต