การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มที่ทำมาจากเซลลูโลสของเปลือกผลไม้และแผ่นฟิล์มที่เติมกลีเซอรอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรเมธี สำราญพงษ์, เมลดา ปัญญาบัณฑิต, พัทธ์ธีรา เพิ่มทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญา เกื้อกูล, มิยาวดี หาโกสีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากศึกษาโครงงาน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มที่ทำมาจากเซลลูโลสของเปลือกผลไม้และแผ่นฟิล์มที่เติมกลีเซอรอล

การดำเนินงานมีการนำเปลือกผลไม้ทั้ง3ชนิดได้แก่ 1.เปลือกทุเรียน 2.เปลือกมังคุด 3.เปลือกแตงโม นำไปอบให้แห้งด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมงและอบอีกครั้งด้วยอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมงนำมาต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอไซด์ที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียสพร้อมปั่นกวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงกรองเยื่อเปลือกและล้างด้วยน้ำกลั่น จากนั้นนำไปต้มด้วยสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สภาวะเดิมอีกครั้งปั่นเยื่อเปลือกจนเส้นใยแยกออกจากกันนำเยื่อเปลือกไปฟอกขาวโดยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กรองเยื่อเปลือกแล้วล้างสารละลายด้วยน้ำกลั่น นำเส้นใยเปลือกไปอบแห้งในอุณภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกระทั่งน้ำหนักคงที่จากนั้นนำไปปั่นจนเป็นผงและทำการละลายในสารพลาสติไซเซอร์ กลีเซอรอลคนจนเข้ากันและนำสารมาเทขึ้นรูปในแม่พิมพ์แก้วจากนั้นนำไปพักไว้จนสารแห้งเพื่อนำมาทดสอบบนเครื่องวัดแรงดึง

โดยจากการศึกษาพบว่า แผ่นฟิล์มเซลลูโลสของเปลือกทุเรียนที่เติมกลีเซอรอลมีประสิทธิภาพมากที่สุด