เจลไล่มด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวลัญช์ ชูเชิด, นภัสสร นนทแก้ว, ขวัญทอง เกียรติชัยประสพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสารกำจัดมดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบสเปรย์ และเจล แต่ส่วนใหญ่ล้วนแต่มีสารเคมีและสารปรุงแต่งต่างๆทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะทำเจลไล่มดโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกาย โดยการทำในครั้งนี้ทางกลุ่มของพวกเราคาดว่าจะสามารถไล่มดได้โดยไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และมดและมีประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด