เปรียบเทียบการย่อยสลายเคซีนพลาสติกที่แบบผสมเซลลูโลสและแบบผสมกลีเซอรอลด้วยเชื้อ Bacillus subtilis และ Streptomyces champavatii

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนดล ไทรงาม, นันทิพัฒน์ สัจบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปรียบเทียบการย่อยสลายเคซีนพลาสติกที่แบบผสมเซลลูโลสและแบบผสมกลีเซอรอลด้วยเชื้อ Bacillus subtilis และ Streptomyces champavatii โดยนำพลาสติกที่ได้จากการที่ทำให้เคซีนแยกออกจากนมด้วยกรดแอซิติก 5% แล้วนำไปคอมโพซิตด้วยวัสดุคอมโพซิตแต่ละชนิด คือ Carboxymethyl Cellulose และ Glycerol แล้วจึงนำมาทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายของเคซีนพลาสติกโดยการหาร้อยละน้ำหนักของพลาสติกที่หายไป และปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้น ด้วยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis และ Streptomyces champavatii ซึงเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปในดิน เพื่อที่จะนำมาศึกษาแนวทางในการใช้ทดแทนพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากในอนาคต