ถุงเพาะชำสำหรับต้นเอื้องดินที่สามารถย่อยสลายเองได้จากย างพาราและเส้นใยจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัชร์ เตชัสนิธินันท์, ตฤณ มนตลักษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการพัฒนาถุงเพาะชำจากยางพาราสำหรับการปลูกเอื้องดินเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มมูลค่ายางพารา