การทดสอบเหล็ก (II) และ เหล็ก (III) จากใบมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวทิกา หงษ์สี่, ชนิสรา หมอเก่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจนจิรา จันทร์หล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้สร้างชุดทดสอบจากใบมันสำปะหลังเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไอรอน (II) และ ไอรอน (III) ในน้ำเหล็กสังเคราะห์และน้ำบาดาลตัวอย่าง ซึ่งชุดทดสอบที่สร้างขึ้นใช้อุปกรณ์ที่ราคาไม่แพง อีกทั้งยังนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสะดวกต่อการใช้งาน โดยการสร้างเกณฑ์สีมาตรฐานของชุดทดสอบจากสารละลายมาตรฐานไอรอน (II) และ ไอรอน (III) แล้วนำชุดทดสอบที่สร้างขึ้นไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบกับการหาปริมาณสารตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน UV-Vis Spectrophotometer โดยได้นำชุดทดสอบที่สร้างขึ้นมาประยุกต์สำหรับหาปริมาณไอรอน (II) และ ไอรอน (III) ในน้ำเหล็กสังเคราะห์ ซึ่งได้ความเข้มข้น คือ 0.0018 mol/dm3 และ 0.0025 mol/dm3 ตามลำดับ และผลที่ได้จากการตรวจวัดหาปริมาณไอรอน (II) และ ไอรอน (III) ด้วยวิธี UV-Vis Spectrophotometer คือ 0.0019 mol/dm3 และ 0.0027 mol/dm3 ตามลำดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าใกล้เคียงกับวิธีมาตรฐาน