Star Tacking Camera system

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภโชติ เบ้าชาลี, วชิรายุทธ เสมอเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาส รวมปะระ, ณัฐพงศ์ วงศ์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์