การคำนวณหาค่าเมทริกซ์โดยสูตรเมทริกซ์ต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Excel

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา ไชยศิริ, กัญวรา อินอักษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ บุญชลาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนร่วมที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันและเข้าถึงได้ทั่วโลก อินเทอร์เน็ตจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด และทำให้เกิดวิวัฒนาการแห่งการศึกษา ซึ่งจากประวัติที่ผ่านมานั้นการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต และในปัจจุบันการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่อนข้างเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักเรียน นักศึกษา และคนวัยทำงานเพราะมันสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนลงได้ อีกทั้งยังสามารถเรียนได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์การศึกษา ระบบสามารถเข้าถึงการเรียนได้อย่างง่ายดาย การจัดการเรียนการสอนจึงง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้มีการจัดระบบทำให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ช่วยลดปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อน หรือไม่เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนนั้นๆ