การคำนวณหาความสูงเสา Skillion Roof หรือเสาหลังคาเพิงหมาแหงน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกาญจน์ดา อินนุรักษ์, พิชชา วัฒนสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา อุทก, นงลักษณ์ อัตถกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการสร้างบ้านรูปแบบหลังคาเพิงแหงนหรือ Skillion Roof นั้นเป็นที่นิยมมาก คนส่วนมากที่ต้องการสร้างบ้านจะต้องรอวิศวกรเพื่อคำนวนโครงสร้างและความสูงต่างๆที่ต้องการ โครงงานนี้จึงจัดทำมาเพื่อหาสูตรที่ง่ายที่สุด ในการคำนวนณความสูงของเสาหลังคาแต่ละเสาเพื่อตอบสนองความต้องการ และความพอใจในแบบบ้านที่ต้องการก่อนผ่านการสร้างโดยวิศวกร และสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆก่อนการลงมือสร้างบ้านได้เอง

หลังคาแบบเพิงมาแหงน หรือ Skillion Roof ซึ่งเป็นหลังคาที่มีความลาดเอียงของหลังคาจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง หลังคาทรงนี้มักถูกออกแบบให้ใช้ลดปัญหาการรั่วซึม โดยหลังคาดังกล่าวจะมีการออกแบบเสาหลังคาที่มีความยาวไม่เท่ากัน จึงเกิดมาเป็นโครงงานนี้ โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีในเรื่องตรีโกณมิติกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาสูตร