การตรวจวัดปริมาณไอออนทองแดงในน้ำโดยใช้กระดาษกรองเคลือบด้วยสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูดิศ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์, ถิรวิทย์ ทองประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชมน รุ่งใสวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันน้ำเสียมีการปนเปื้อนของโลหะหนักอยู่หลายชนิด ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) เป็นต้น โลหะหนักเหล่านี้หากเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ในปริมาณมาก ก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคตับ โรคกล้ามเนื้อและกระดูก เป็นต้น การตรวจวัดโลหะหนักในน้ำสามารถตรวจวัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ inductively coupled plasma (ICP), UV-visible spectrophotometer, atomic absorption spectrophotometer (AAS) เป็นต้น โดยเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือชั้นสูงซึ่งให้ความแม่นยำสูง ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะการใช้เครื่องมือ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพงและต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดปริมาณไอออนทองแดงในน้ำด้วยสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วง โดยนำกะหล่ำปลีม่วงหั่นเป็นชั้นเล็ก ๆ 200 กรัม แช่ด้วยเอทานอล 95% ในขวดสีชาและเก็บในตู้เย็นเป็นเวลา 72 ชั่วโมง กรองและหยดสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วง ลงในน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของไอออนทองแดง 1, 3, 5 และ10 ppm ตามลำดับ สังเกตการเปลี่ยนแปลงสี และตรวจสอบสีด้วย application PANTONE Studio พบว่าสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วงเปลี่ยนสีจากโทนม่วงเป็นน้ำเงิน โดยความเข้มข้นของไอออนทองแดงต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วงคือ 1 ppm เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณไอออนทองแดงในน้ำกับเครื่อง UV-visible spectrophotometer พบว่ามีความสอดคล้องกัน ผู้จัดทำจึงสามารถสร้างแถบสีชุดตรวจวัดปริมาณไอออนทองแดงจากสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วงได้