ฟิล์มเจลาตินผสมลิกนินเพื่อป้องกันการสลายตัวของวิตามินซีในผลิตภัณฑ์กัมมี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยชมพู พรรณราย, ปารีณา สถิตธรรมนิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงแข ศรีคุณ, วีรวุฒิ เทียนขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์ลิกนินจากกาบมะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อนำมาใช้เป็นสารเติมแต่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มเจลาตินในการป้องกันรังสียูวี การสกัดลิกนินจากกาบมะพร้าวด้วยเอทานอลทำให้ลิกนินที่ได้เป็น Organosolv Lignin ที่มีความบริสุทธิ์สูงและสามารถละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ได้ เมื่อนำลิกนินที่ได้มา Dialysis ให้กลายเป็น Lignin Nanoparticles (LNPs) แล้วนำไปผสมในฟิล์มเจลาติน พบว่า ฟิล์มมีความหนาน้อยกว่า 0.3 mm และมีค่าการส่องผ่านของแสงขาวเกินร้อยละ 80 ฟิล์มเจลาตินผสม LNPs 0.01% w/v มีความสามารถในการดูดกลืนรังสียูวีในช่วง 200 – 400 nm การทดสอบการสลายตัวของวิตามินซีในกัมมี่ พบว่า ฟิล์มสามารถลดการสลายตัวของวิตามินซีในกัมมี่ได้ดีกว่าไม่มีฟิล์มร้อยละ 4.81 และมีการศึกษาความเข้มข้นของ LNPs ที่ลดลงเพื่อพัฒนาฟิล์มให้มีความใสมากขึ้น