ระบบการจำแนกสมุนไพรไทยโดยการใช้การเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อักษราภัค สุประดิษฐ, ธัญวรัตม์ ชนะพันธ์, กฤษฎิพงศ์ กาญจนุปกฤต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลาขวัญ งามประสิทธิ์, ศุภวงศ์ ทั่วรอบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรไทยที่มีอยู่หลากหลายชนิด ทำให้การนำสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจำแนกสมุนไพรไทยด้วยกระบวนการประมวลผลภาพและการเรียนรู้เชิงลึก และจัดทำเป็นระบบเพื่อระบุชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น จะจัดทำโดยเริ่มจากเก็บข้อมูลและถ่ายภาพสมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยการนำกระดาษแข็งสีขาวไปรองเป็นฉากหลังแล้วถ่ายภาพใบของสมุนไพรไทย โดยไม่ต้องเด็ดใบ ซึ่งจะถ่ายสมุนไพรชนิดเดียวกันประมาณ 100 ครั้ง และแต่ละครั้งที่ถ่ายจะถ่ายเทียบกับเหรียญหนึ่งบาท จากนั้นจึงจัดเตรียมชุดข้อมูลสำหรับการ train แล้วทำการสกัดคุณลักษณะเด่นและจำแนกข้อมูลด้วยการเรียนรู้เชิงลึก และจึงทดสอบโมเดล แล้วนำไปวิเคราะห์ผลการทดลอง สุดท้ายจึงนำไปจัดทำเป็นระบบจำแนกสมุนไพรไทย และทดสอบระบบ ซึ่งเราจะประเมินผลการทดลองโดยการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ด้วยวิธี Cross-validation ซึ่งคณะผู้จัดทำโครงงานหวังว่าระบบจำแนกสมุนไพรจะสามารถใช้งานได้จริงโดยสามารถระบุชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง