ฟิล์มพลาสติกชีวภาพไคโตซานจากเห็ดมิลค์กี้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิศ ศานต์รักษ์, สุภนัย รอดนารี, ภูมินทร์ วิมุตติโกศล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรญา กลิ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากสารไคโตซานที่สกัดจากเห็ดมิลค์กี้ และเส้นใยเซลลูโลสจากมะพร้าวผสมในอัตราส่วนที่ต่างกันเพื่อหาฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่สามารถทดแทนถุงพลาสติกได้