การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในขนมปังด้วย Calcium Propionate และน้ำมันหอมระเหยจากออริกาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทพร แจ้งใจ, พีรวิชญ์ ดวงสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะใช้น้ำมันหอมระเหยจากออริกาโนและ Calcium Propionate มาใช้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราขนมปัง เพื่อลดการใช้สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดการสะสมและเกิดโรคได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยได้มีทดลองการยับยั้งเชื้อราขนมปังของสารทั้งสองอย่าง และ เพาะเชื้อราขนมปังในห้องปฏิบัติการ