โดรนสำรวจใต้น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรากร โสภา, ปัณณธร สุนนท์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน Underwater Exploration Drone (โดรนสำรวจใต้น้ำ) โดยใช้รีโมตคอนโทรล สั่งงานกับวงจรเซอโวแล้วใช้แบตเตอรี่จ่ายพลังงานสำหรับเคลื่อนโดรนและสำหรับระบบควบคุมของโดรน ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ ส่วนที่หนึ่งตัวโดรนที่ออกแบบมาให้สามารถดำน้ำได้ ส่วนที่สองระบบขับเคลื่อนของโดรน ส่วนที่สามระบบส่งภาพระยะไกล โดรนถูกออกแบบมาให้เป็นโดรนที่ใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมทิศทาง เป็นโดรนที่ถูกออกแบบมาใช้สำรวจใต้น้ำ เนื่องจากจะเห็นว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุทางทะเลในแต่ละครั้งจะใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมากในการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีคนจมน้ำก็ต้องใช้นักประดาน้ำหรือผู้เชี่ยวชาญในการค้นหา จึงเกิดแนวคิดว่าเราน่าจะนำความรู้ที่เรียนมา สร้างนวัตกรรมที่สามารถช่วยในการค้นหาหรือสำรวจใต้ท้องทะเล เพื่อช่วยทุ่นแรงและลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ จึงนำหลักการทำงานของอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาพัฒนาต่อเพื่อใช้สำรวจใต้น้ำ โดยทางผู้ดำเนินการวิจัยได้ออกแบบการทดลองปัจจัยที่มีผลต่อสัญญานภาพ เช่น ความลึก เป็นต้น เนื่องจากความลึกแต่ละระดับนั้นส่งผลต่อประสิทภาพในการส่งสัญญาณภาพ