การศึกษาประสิทธิภาพในการขจัดคราบน้ำยางกล้วยด้วยสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วนาริน จงเจริญ, ธนวัฒน์ สูงเรือง, กานต์กมล เจตนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มะลิวัลย์ เสนาใหญ่, สมศักดิ์ เสนาใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการขจัดคราบน้ำยางกล้วยด้วยสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติ เนื่องจากคราบจากน้ำยางกล้วยเมื่อโดนเสื้อผ้าแล้วซักออกยาก ทำให้พวกเราสนใจศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติที่จะช่วยให้คราบติดแน่นสามารถขจัดออกได้ง่าย