การศึกษาคุณสมบัติและความหนาที่เหมาะสมของชั้นน้ำที่ก่อตัวบนพื้นผิวทองคำเชิงทฤษฎีโดยการจำลองพลวัตและกลศาสตร์เชิงโมเลกุลตามแบบกลศาสตร์ดั้งเดิมเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับการศึกษาเคมีเชิงดาราศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรชน พรหมชัยศรี, จิรทิปต์ เจตน์มงคลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุกฤษ เกเย็น, ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Icy layers adorning the surface of interstellar dust grains have long been posited as pivotal arenas for astrochemical reactions, spawning compounds that mold the destinies of stars, planets, and perhaps life itself. Predominantly composed of water, these icy coatings serve as catalysts for chemical reactions and exert profound influences on diverse astrochemical processes in the cosmos. Consequently, the scrutiny of these icy water layers forming on interstellar dust grains stands as a paramount endeavor in astrophysics and astrochemistry. Moreover, surprisingly, temperature, a vital variable, is often overlooked in these investigations, despite its significant impact on matter properties and chemical reactions. Gold sheets, prized for their thermal conductivity, frequently serve as model substrates in terrestrial laboratories for replicating and dissecting chemical reactions transpiring on interstellar dust grain surfaces. However, the expense associated with gold and the intricate control of ultra-low temperatures renders the establishment of such astrochemical laboratories a prohibitively costly affair. Additionally, prior research has unveiled that various facets of gold induce variations in the characteristics of the surface water layer, introducing significant divergences in observed data. As a constituent of the collaborative astrochemistry initiatives between NARIT and CMU, this undertaking seeks to employ classical molecular dynamics and molecular mechanics simulations to theoretically explore the structural and dynamic attributes of the icy layer on distinct gold facets including Au(111), Au(110) and Au(100). Furthermore, we also identified a water layer of appropriate thickness within a few ice layers that had the qualities of a thin film. This is a necessary precondition for understanding fundamental astrochemical processes. The study additionally examined temperature ranges in the lab that make the similar icy lay to the interstellar ice cap and found a few intriguing findings.