การศึกษาจำนวนและตำแหน่งการจัดวางเซนเซอร์ตรวจวัดแรงเพื่อระบุลักษณะการขับขี่จักรยาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัศม์เดช ลิมป์สุทธิพงศ์, ภูสิทธิ พรพาณิชพันธุ์, จีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงกมล สว่างศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นการศึกษา การใช้เซนเซอร์ตรวจวัดแรงติดไว้ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของจักรยาน เพื่อวัดแรงกดทับในแต่ละจุดเทียบกับเวลา และนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาการจัดวางเซนเซอร์ และจำนวนเซนเซอร์ที่เหมาะสมที่สุด ที่สามารถระบุความแตกต่างของผู้ขับขี่แต่ละคนได้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาไปสู่การนำไปใช้จริงเช่น การระบุตัวผู้ขับขี่ในการใช้จักรยานสาธารณะ หรือ การประเมินความปลอดภัยในการใช้งาน