การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยการจมน้ำในสระว่ายน้ำระบบปิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรภัสสร หุ้มเเพร, โยษิตา ระเวงจิตร์, นิชากร พรมมิราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเนตร สุขทวี, ทรงโชค กล้าแข็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยการจมน้ำในสระว่ายน้ำ-ระบบปิด 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยการจมน้ำในสระว่ายน้ำระบบปิด 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยการจมน้ำในสระว่ายน้ำระบบปิด ดำเนินงานโดย ระยะที่ 1 การสร้างเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยการจมน้ำในสระว่ายน้ำระบบปิด โดยใช้ NodeMCU และ Ultrasonic-sensor เป็นตัวควบคุมการเตือนภัยในกล่องควบคุม พร้อมแผงอุปกรณ์ควบคุม มีการเขียนโปรแกรมให้ Ultrasonic sensor โดยทำการตั้งค่าระยะของคลื่นอัลตร้าโซนิคที่สะท้อนไปถึงวัตถุ จนทำให้เกิดการสะท้อนกลับของคลื่น โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแอมพลิจูดของการกระเพื่อมของคลื่นน้ำเป็นองค์ความรู้ประกอบ เพื่อให้เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยการจมน้ำสามารถใช้งานได้ ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพ โดยการให้ ผู้ทดสอบลงไปในสระว่ายน้ำ จากนั้นใช้มือตีน้ำเป็นระยะๆ และทำการสังเกตความถูกต้องแม่นยำในการสัญญาณเตือนภัยจากตัวเครื่อง ระยะที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจ โดยการนำเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัย การจมน้ำ ไปติดตั้งบริเวณขอบสระว่ายน้ำ จากนั้นให้ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง (เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี) มาทดลองใช้งาน และให้ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินความพึงพอใจ

​ผลการศึกษาจากการทดลองพบว่า 1) สามารถสร้างเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยการจมน้ำที่สามารถใช้งานได้จริง 2) การศึกษาประสิทธิภาพพบว่า เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยการจมน้ำมีประสิทธิภาพความแม่นยำ ในการส่งสัญญาณเตือนภัย และสามารถส่งเสียงสัญญาณเตือนภัยให้ผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณสระว่ายน้ำได้ยินผ่านทางลำโพง ซึ่งสามารถเตือนภัยให้ผู้ปกครองมีการช่วยเหลือเด็กที่พลัดตกน้ำได้ทันเวลา โดยไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิต 3) ความพึงพอใจต่อเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยการจมน้ำ พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมาก