รูปเเบบการวางเเผ่นสะท้อนเเสงที่ส่งผลต่อปริมาณกระเเสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ อั้นเต้ง, ปริยากร เเก้วประชุม, พัชรหทัย กล้างาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรารถนา เมืองแก้ว, ปรารถนา หยงสตาร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิศวกรรมศาสตร์ สาขาย่อยเทคโนโลยีและวิศกรรมเครื่องกลและระบบควบคุม เรื่อง รูปเเบบการวางเเผ่นสะท้อนเเสงที่ส่งผลต่อปริมาณกระเเสไฟฟ้า มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อออกแบบการทำงานของแผ่นสะท้อนแสงที่สามารถสะท้อนแสงไปยังแผงโซล่าเซลล์ได้มากที่สุด และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้แผ่นสะท้อนแสงและไม่ใช้แผ่นสะท้อนแสง

ทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาหลักการสะท้อนแสงของวัสดุและการรวบรวมแสงของแผงโซล่าเซลล์ หาวัสดุตัวสะท้อนที่สามารถสะท้อนแสงได้ดีที่สุด เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์รับปริมาณแสงได้ในระยะเวลาที่จำกัด จึงได้นำความรู้ทางทฤษฎีของวงรี ว่าด้วยการสะท้อนที่สามารถสะท้อนกลับไปมาระหว่างจุดโฟกัส 2 ตำแหน่งได้ภายในวงรีและการทำงานของแผงโซล่าเซลล์มาประยุกต์ใช้กับโครงงานเรื่องนี้

จากการศึกษาความรู้ดังกล่าวจึงได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ปริมาณกระแสไฟฟ้าจากการวางเเผ่นรับเเสง ชุดที่ 2 ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช้แผ่นสะท้อนแสง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าระหว่างการใช้แผ่นสะท้อนกับไม่ใช้แผ่นสะท้อน และหารูปแบบการติดตั้งและลักษณะของแผ่นสะท้อนแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสะท้อนแสงได้