โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของเทาน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนันต์ สุบรรณ, ปวริศร์ พุ่มนุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของเทาน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำเสียภายในโรงเรียนให้ใส สะอาดและไม่ส่งกลิ่นเหม็น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของเทาน้ำ โดยตรวจสอบค่า DO NTU TDS pH Condoctivity และเพื่อศึกษาปัญหาน้ำเน่าเสียภายในโรงเรียน ทางผู้จัดท้าจึงได้หาวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทาน้ำเป็นหลัก