โครงงาน ยากันยุงจากแคทนิปและใบสะระแหน่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมิตา เติมทอง, ศศิร์ธา อุ่ยสุ่ย, ภัควลัญชญ์ จันทร์คล้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา เชาวลิต, ปิยดา เกิดด้วยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคที่มียุงเป็นพาหะนั้นมีมากมาย เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ไวรัสซิก้า และอื่นๆ จากสถิติของ

ประเทศไทยที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่มียุงเป็นพาหะนั้นทำให้คณะผู้จัดทำตระหนักถึงปัญหาโรคที่มียุงเป็นพาหะ

รวมถึงคณะผู้จัดการได้เห็นถึงสรรพคุณของแคทนิปและใบสะระแหน่ที่สามารถไล่ยุงได้ ซึ่งเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และหาได้ง่ายตามธรรมชาติ คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นโครงงานยากันยุงจากแคทนิปและใบ

สะระแหน่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อทราบคุณสมบัติในการไล่ยุงของแคทนิปและใบสะระแหน่2) เพื่อ

ทราบลักษณะของยุงในระยะลูกน้ำ ตัวโม่ง และตัวเต็มวัยของยุง

คณะผู้จัดทำได้ทำยากันออกมา 6 รูปแบบคือ 1)แคทนิปสด 2)สะระแหน่สด 3)แคทนิปแห้ง 4)

สะระแหน่แห้ง 5)แคทนิปที่ผ่านกระบวนการevap 6)สะระแหน่ที่ผ่านกระบวนการevap เพื่อหาแบบที่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงมากที่สุด และได้ผลการทดลองว่าสารสกัดแคทนิปมี

ประสิทธิภาพในการไล่ยุง และมีความพึงพอใจในกลิ่นของผลิตภัณฑ์