โครงงานศึกษาวิธีการคุยโทรศัพท์ในชุมชนจำนวน n คนโดยใช้เวลาและจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตเมธ แก้วชื่น, พชร วิชาดี, สัตยวรรณ ขวัญเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ, กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะจัดทำได้ศึกษาวิธีการคุยโททรศัพท์โดยมีจำนวนคน n คน ข่าวจำนวน n ข่าว โดยข่าวแต่ละข่าวใช้เวลา 1 นาที โดยใช้เวลาและจำนวนครั้งน้อยที่สุด