การเร่งการสุกของหนอนไหมโดยใช้ปัจจัยแสงร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติในการเลี้ยงหนอนไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธุวานันท์ ฉกรรจ์ศิลป์, เลิศนริทธิ์ โฆษิตพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเร่งการสุกของหนอนไหมโดยใช้ปัจจัยแสงร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นเพิ่มความเร็วในกระบวนการสุกของหนอนไหม การวิจัยนี้ใช้สารสกัดจากพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อเร่งการสุก ร่วมกับแสงเพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการสุกของหนอนไหม การผลิตในสภาวะนี้อาจช่วยลดระยะเวลาการเลี้ยงและเพิ่มผลผลิตของไหมที่สุกในระยะเวลาสั้นๆ โดยลดความต้องการใช้เวลาในกระบวนการเลี้ยงและการรอให้หนอนไหมสุกในธรรมชาติ.