การเพิ่มประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ด้วยระบบน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาฆพร บุญอนันต์, ณัฐสุรางค์ โมตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกำลังไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์

โดยการลดอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ด้วยระบบน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติ

ทำการทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะทางไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่ทำงาน ปกติ

และแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ ทำการบันทึกผลการทดสอบตั้งแต่เวลา 09.00 น. -

13.00 น. พบว่า

ในสภาวะที่แผงโซลาร์เซลล์ทำงานปกติบริเวณหน้าแผงโซลาร์เซลล์มีอุณหภูมิสะสมที่สูงขึ้นและส่งผลก

ระทบต่อการผลิต กำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์

และจากการทดสอบสมรรถนะทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง ระบบลดอุณหภูมิ

การทำงานของระบบสามารถลดอุณหภูมิหน้าแผงโซลาร์เซลล์ได้ดี ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตกำลัง

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น