การแปรรูปเส้นก๋วยเตี๋ยวทางเลือกสุขภาพจากข้าวฮาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีภัทร ไชยคราม, ฟ้าปภาทิพย์ คงธนชโยพิทย์, ภูมิเพชร พลเยี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ข้าวฮางงอกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน โดยการนำข้าวมาผ่านกระบวนการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารกาบาและยังมีเส้นใยอาหารที่สูง ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำเอาข้าวฮางงอก มาแปรรูปเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปรรูปเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวฮาง เพื่อทดสอบปริมาณสารกาบาและเส้นใยในเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวฮาง โดยการนำข้าวฮางมาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ ตรวจหาปริมาณสารกาบาและเส้นใย และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี9-point Hedonic Scaleจากประสาทสัมผัสของผู้บริโภคแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์(Randomized Complete Block Design; RCBD)